ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa” – Żółty FIDIC realizowanego w ramach Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Szczegóły w załącznikach oraz na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019326
Numer ogłoszenia 1019326
W dniu 04.02.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania (zmiana wysokości wadium) – szczegóły w załączniku.
MODYFIKACJA [plik pdf]

Written by Administrator