Zamówienie na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –
etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17 realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
działanie 2.3.

Szczegóły w załącznikach.

SIWZ Część II – wzór umowy
SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia
Written by Administrator