Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja”- Kontrakt nr 4. realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3
_______________________________________
Modyfikacja treści zapytania ofertowego postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja”

Modyfikacja treści zapytania
Written by Administrator