Informacja o wyniku postępowania: Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16:

Zawoja, dnia 27.09.2016r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Sp. Z o. o. , informuje o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
pn.:
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16

UZASADNIENIE:
W odpowiedzi na ogłoszenie Numer 1007053; data zamieszczenia: 17.09.2016 do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. W związku postępowanie jest nierozstrzygnięte.