ZAPYTANIE OFERTOWE
KONTRAKT NR 7 INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU
Wykonanie i prowadzenie strony internetowej

realizowany w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap II” nr POIS.02.03.00
00-0146/17, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.
szczegóły w załączniku

Umowa na wykonanie strony internetowej
Written by Administrator