Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: pn.:

KONTRAKT NR 3.

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka
w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach


_________________________________________________________
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie

Written by Administrator