Informacja o wynikach postępowania “Kontrakt nr 3”


Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: pn.:

KONTRAKT NR 3.

„Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica” realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka
w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/Informacja-o-wynikach-post_pwania.pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] WYNIKI [/button_simple_icon]
_________________________________________________________
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
[button_simple_icon link=”https://pgkib.pl/wp-content/uploads/2013/12/001..pdf” target=”self” icon=”fa-file-pdf-o ” background_color=”#ccc742″ border_color=”#000″ text_color=”#000″ ] Sprostowanie [/button_simple_icon]