INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA – zapytanie nr 3

Zawoja, dnia 19.10.2016r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Sp. Z o. o. , informuje o nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
pn.:
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
– Etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 – zapytanie nr 3

UZASADNIENIE:
W odpowiedzi na ogłoszenie Numer 1008535  do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. W związku z powyższym  postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.